บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) / Advance Agro Public Company Limited (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) / Double A (1991) Public Company Limited โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
    
 • พันธมิตรธุรกิจ

 • aa
 • สมัคร Double A Dealer
 •  

  ดั๊บเบิ้ล เอ ดีลเลอร์ คือ ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ และครุภัณฑ์ ซึ่งผลิตโดยบริษัทฯ ในเครือ ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดที่ได้แต่งตั้ง โดยหนึ่งจังหวัดจะมีเพียงหนึ่งรายเท่านั้น

   

  เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายกระดาษ

   

  1. ตัวแทนจัดจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวจากทางบริษัทฯ ในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ


  2. ตัวแทนจัดจำหน่ายจะต้องจำหน่ายกระดาษ 70 แกรม และ 80 แกรม ซึ่งผลิตหรือจัดหาโดยบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัดเท่านั้น โดยราคาที่ได้จะเป็นราคาที่เท่ากับโครงสร้างราคาของ Agent


  3. ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่บริษัทฯ นำออกจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายต้องทำการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย


  4. ต้องมีการกำหนดปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำต่อเดือน (โดยเพิ่มการพิจารณาร่วมกันระหว่างตัวแทนจำหน่าย และบริษัทฯ) โดยในการสั่งซื้อแต่ละเดือนจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา หากไม่สามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้


  5. บริษัทฯจะทำการขนส่งสินค้าไปยังโกดังของผู้แทนจัดจำหน่ายที่จังหวัดนั้น ๆ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง


  6. เงื่อนไขการชำระเงิน ต้องชำระเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีของบริษัทก่อนและสินค้าจะถึงโกดังที่จังหวัดนั้น ๆ ภายใน 3 วันทำการ


  7. การทำสัญญามีอายุสัญญา 1 ปี โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญา


  8. ตัวแทนจัดจำหน่ายต้องสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทุกอย่างที่บริษัทฯ จัดขึ้น


  9. ตัวแทนจัดจำหน่ายต้องรักษามาตรฐานการบริการตามที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด


  10. ตัวแทนจัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทฯ เข้าตรวจตราสถานที่เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาได้